• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Упродовж всієї своєї історії бібліотека веде активну довідково-бібліографічну роботу. З 1961 р. щомісяця виходив бюлетень нових надходжень, який був одним з основних видів оперативної поточної інформації. Через два десятиліття він отримав назву “Экспресс информация” і публікував інформацію не лише з усіх вітчизняних журналів з питапнь зварювання, але й профільних журналів далекого зарубіжжя. З часом такі списки нових надходжень почали випускати та надсилати в усі відділи Інституту значно рідше. З початку 2000-х рр. такі списки виходять один раз на рік.

  Належну увагу бібліотека приділяє створенню тематичних бібліографічних покажчиків. Тематика та характер усіх цих видань визначається, як правило, тематикою досліджень, конкретними завданнями, що стоять перед Інститутом. Це, наприклад, ретроспективні покажчики, що охоплюють літературу від винаходу того чи іншого способу зварювання або металургійного процесу і до сьогодення такі, як «Высокоточная сварка» (1974 р.), «Underwater Welding and cutting of metals» (1983 р.), «Свариваемость сталей» (1991 р.). Окремі покажчики випускалися у кількох томах, адже вони охоплювали все нові періоди. Наприклад, покажчик з електронно-променевого зварювання надруковано у трьох томах, зі зварювання кольорових металів – у двох томах.

  При плануванні випуску покажчиків співробітники бібліотеки орієнтувалися, як правило, на графік проведення міжнародних та всесоюзних конференцій, симпозіумів. Такий підхід забезпечував актуальність та інформативність видань. Адже відбиралися найбільш перспективні, злободенні на той час теми. Тісна співпраця з вченими під час створення покажчика завжди вирізнялася надзвичайною плідністю, забезпечувала точний відбір літератури за темою, правильну її класифікацію відповідно до стану науки, раціональну організацію його структури. Активна робота бібліотеки у цьому напрямі неодноразово відзначалася грамотами Міністерства культури СРСР.

  Особливою гордістю бібліотеки є бібліографічні покажчики до пям’ятних дат. У 1984 р. до 50-річного ювілею Інституту був виданий покажчик праць співробітників за 1934-1984 рр., який вміщував лише бібліографічні описи монографій, довідників, тематичних збірок, навчальних посібників та інших видань, що вийшли в нашій країні та закордоном. Через великий обсяг матеріалу до покажчика не увійшла інформація про статті з періодичних видань, збірників, про авторські свідоцтва та патенти. Подібний покажчик було видано у 2014 р. до 80-річчя Інституту, в якому зібрані відомості про наукові здобутки за період 1985-2014 рр. Видання вийшло невеликим накладом, тому в 2019 р. до 85-ї річниці від дня створення Інституту його перевидано зі змінами та доповненнями.

  Для безперервного інформаційного забезпечення наукових відділів і окремих спеціалістів найновішими матеріалами зі зварювання та суміжних процесів і технологій, з 1993 р. бібліотека Інституту розпочала випуск інформаційного посібника “Сварка и родственные технологии”, який за своєю структурою та формою ідентичний найвизначнішому на той час в світі реферативно-бібліографічному виданню США “Current Contents”. Аналогів такого покажчика в Україні та країнах СНД немає. Спочатку він виходив накладом 200 прим. 6 разів на рік і друкувався на 40–50 сторінках, з 2004 р. – на 80, з 2018-го – на 64 сторінках. Незважаючи на низку проблем, бібліографічний посібник «Сварка и родственные технологии» донині залишається важливим джерелом оперативної інформації, розкриває зміст багатьох вітчизняних і іноземних журналів, збірників праць, матеріалів конференцій, монографій, містить перелік дисертацій та авторефератів дисертацій, що надійшли до фонду бібліотеки. Упродовж 1995–1997 рр. ця сигнальна інформація передавалася на дискетах до електронної газети “Все-Всем”, яку транслював на телебаченні Інститут проблем реєстрації інформації НАН України на каналі УТ-1 окремим розділом “Сварка и родственные технологии”.

  Інформаційні ресурси бібліотеки з 1990-х рр., що представлені у виданнях:

  Свариваемость сталей: Библиогр. указ. отеч. и заруб. лит-ры (1980-1990) / Сост.: Пшеничникова Д. С., Покрас С. А., Лавриненко Е. Н.; Ред.: Липодаев В. Н., Снисарь В. В. – К. : ИЭС им. Е. О. Патона, 1991. – 48 с.

  Стали и сплавы в сварных криогенных конструкциях: Библиогр. указ. отеч. и заруб. лит-ры (1984-1992) / АН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона ; Сост.: Д. С. Пшеничникова, С. А. Покрас, Е. Н. Лавриненко; Отв. ред.: К. А. Ющенко. – К. : ИЭС им. Е. О. Патона, 1992. – 74 с.

  Сварка и родственные технологии: Библиогр. указ. / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-тех. биб-ка. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – Сигн. информ. – Выходит раз в два месяца с 1993 г.

  Ігор Костянтинович Походня / Упоряд.: Беляєва Л. В., Котельчук О. С., Лавриненко О. Н., Пшеничникова Д. С.; Авт. вступ. ст. В. К. Лебедєв. – К. : Наук. думка, 1997. – 203 с. – (Бiобiблiографiя вчених України).

  Борис Євгенович Патон: Бiобiблiографiя / НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона ; Авт. вступ. ст.: І. К. Походня, В. К. Лебедєв ; Уклад.: Бєляєва Л. В., Корольова Т. Б., Лавриненко О. М. та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – 625 с. : іл. – (Бiобiблiографiя вчених України).

  Список новых поступлений в научно-техническую библиотеку: Библиогр. указ. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – Выходит один раз в год с 2011 г.

  Электронные ресурсы научно-технической библиотеки: Библиогр. указ. / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-тех. биб-ка; Сост.: Лавриненко Е. Н., Иваненко С. В. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2012. – № 1. – 72 с.

  Электронные ресурсы научно-технической библиотеки: Библиогр. указ. / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-тех. биб-ка; Сост.: Лавриненко Е. Н., Иваненко С. В. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2014. – № 2. – 24 с.

  Доукомплектование фонда научно-технической библиотеки института электросварки им. Е. О. Патона: Библиографич. указ.; продолж. изд-е / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-тех. биб-ка. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2014. – Вып. 1. – 52 с.

  Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона. До сторіччя від дня народження / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Онищенко О. С., Маковецька О. К., Іваненко С. В., Соловйова І. П., Шидловська М. М. та ін.; Редкол.: А. Г. Наумовець та ін.; Рец.: Л. М. Лобанов, В. Г. Радченко, В. А. Смолій.  – К., 2018. – 350 с. : іл.

  Перелік періодичних видань, що отримує науково-технічна бібліотека: Інформ. вид-ня / НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона, Наук.-тех. біб-ка. – К. – Виходить один раз на рік.

  Труды сотрудников Института электросварки им. Е. О. Патона (1985-2014 гг.). Книги и брошюры: Библиогр. указ. / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-техн. биб-ка; Сост.: Иваненко С. В., Ред.: Лавриненко Е. Н. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2014. – 108 с. (К 80-летию ИЭС)

  Труды сотрудников Института электросварки им. Е. О. Патона (1985-2019 гг.). Книги и брошюры: Библиогр. указ. / НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Науч.-техн. биб-ка; Сост.: Иваненко С. В. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2-е изд., испр. и доп. – 2019. – 132 с. (К 85-летию ИЭС)