• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

  Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 та Положення про науково-технічну бібліотеку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, затвердженого керівником Інституту 12 вересня 2011 року.

  Бібліотека надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які, згідно зі статтею 17 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України та знаходяться під охороною держави.

  ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

  Право користування бібліотекою надається співробітникам Інституту, науковим співробітникам науково-дослідних установ НАН України, інших міністерств і відомств, аспірантам, стажерам, студентам вузів і технікумів, які займаються науково-дослідною роботою та ін.

  Право користування індивідуальним абонементом, за яким здійснюється видача книг додому, надається працівникам постійного складу установи. Читачі, які працюють в Інституті тимчасово, а також читачі з інших організацій та установ користуються матеріалами бібліотеки лише в читальному залі.

  Запис до бібліотеки співробітників установи здійснюється за службовим посвідченням. Учені, спеціалісти, аспіранти, стажисти з інших установ записуються до бібліотеки за паспортом і службовим посвідченням, студенти – за студентським квитком і паспортом. Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

  ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

  Користування бібліотекою безкоштовне. Додаткові види послуг, що надає бібліотека читачам (копіювання, переклади, репродуціювання та ін.), можуть бути платними. 

  Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки, а також користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надає бібліотека.

  Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА) згідно з існуючими правилами.

  Щорічно в бібліотеці здійснюється перереєстрація читачів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. В ході проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану за ним обліковими документами бібліотеки.

  У разі звільнення з Інституту або довгострокового відрядження читач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує підпис завідуючого та печатка бібліотеки на обхідному листі.

  Якщо з Інституту відділяються окремі підрозділи в самостійну організацію, читач, який переходить до новоутвореної установи, зобов’язаний попередньо повністю розрахуватися з бібліотекою.

  За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі. Не дозволяється виносити з бібліотеки не записані матеріали. Після повернення літератури до бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

  Чергова видача матеріалів читачеві можлива лише після повернення взятої раніше літератури або після продовження терміну користування нею, а також у разі, коли кількість взятої літератури не перевищує встановлених норм.

  Видача неопублікованих матеріалів (дисертацій, звітів тощо), літератури обмеженого користування здійснюється тільки в читальній залі бібліотеки з дозволу ученого секретаря Інституту.

  Особисті книги, журнали, ротапринтні видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до бібліотеки лише з дозволу бібліотекаря.

  Матеріали, підібрані для роботи, читач повинен уважно переглянути і про виявлені дефектів одразу повідомити працівника бібліотеки.

  Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати матеріали.

  ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНОЮ ЗАЛОЮ

  Кількість матеріалів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

  Рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, а також довідкові і бібліографічні видання, іноземна література, яку бібліотека має лише в одному примірнику, нові надходження, періодичні видання поточного року, матеріали, отримані за МБА, видаються для роботи лише в читальній залі.

  Виносити літературу з читальної зали забороняється.

  Не дозволяється входити до зали з портфелями, валізами та великими сумками.

  ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ

  Книги видаються читачам не більше, як на 45 днів, журнали та видання, що продовжуються – не більше, як на 30 днів, видання підвищеного попитудо 5 днів. Кількість разової видачі літератури не повинна перевищувати 30 прим.

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИТАЧА ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

  Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.

  У разі втрати або пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов’язаний протягом одного місяця відшкодувати втрату: примірником того ж видання, якісною копією з нього, або, за погодженням із завідувачем бібліотекою, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю. У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін. При розрахунках за втрачену зарубіжну літературу бібліотеці надається право переводити її вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту, згідно з діючими на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України. При втраті особливо цінних видань, якщо номінальна вартість втрачених (пошкоджених) документів значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або, по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

  Вартість пошкоджених чи загублених документів та інших матеріалів визначається цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

  Після закінчення терміну користування бібліотечними матеріалами читач повідомляється про необхідність їх повернення. Якщо читач не розраховується з бібліотекою і після нагадування, з нього може бути стягнена вартість неповернених матеріалів згідно даних Правил. У разі відмови читача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних матеріалів розглядається адміністрацією або інформаційно-бібліотечною радою Інституту. 

  За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування нею терміном на 1 місяць. При неодноразовому порушенні правил читач позбавляється права користування бібліотекою терміном до 1 року чи  позбавляється права користування бібліотекою взагалі (для читачів з інших організацій і установ).