• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Положення та правила

  Положення про порядок визнання та перезарахування освітніх компонентів

  Положення про Комісію по роботі з науковою молоддю Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

  Положення про організацію навчального процесу

  Положення про випусковий відділ

  Положення про академічну доброчесність та етику

  Положення про комісію з питань академічної доброчесності

  Положення порядок вільного вибору дисциплін

  Положення про порядок відрахування,переривання навчання, поновлення осіб, які навчаються

  Рейтингові системи оцінювання результатів навчання

  Самостійна робота

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

  Основные принципы деятельности совета научной молодежи

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

  Теми дисертацій аспірантів

  Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

  Правила внутрішнього трудового розпорядку для персоналу

  Методичні рекомендації до складання програм  навчальних дисциплін

  Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Інструкція про пропускний і внутрішньо об’єктовий режим в підрозділах Інституту