• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ проблем охорони праці та екології у зварювальному виробництві

  Гончарова Ольга Миколаївна

  Завідувач відділу, науковий співробітник,
  кандидат технічних наук

  Склад підрозділу

  Загальна чисельність працівників 12, у тому числі:

  3 – кандидата наук

  1. 1
   Гончарова Ольга Миколаївна

   Завідувач відділу, науковий співробітник, кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 205-22-45

   E-mail: goncharova.olga789@gmail.com

  2. 2
   Просяник Інна Миколаївна

   Заступник завідувача відділу, провідний інженер

   Тел.: +38 044 205-22-43

   E-mail: inma_@ukr.net

  3. 3
   Безушко Ольга Миколаївна

   Старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 200-48-10

   E-mail: olgapaton60@ukr.net

  4. 4
   Лук’яненко Анна Олегівна

   Старший науковий співробітник,
   кандидат технічних наук

   Тел.: +38 044 200-52-77

   E-mail: a.lukianenko@ukr.net

  5. 5
   Кулєшов Василь Андрійович

   Молодший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-22-35

   E-mail: kuleshovva@ukr.net

  Відділ було організовано у 1991 році. До цього в ІЕЗ ім. Є.О.Патона працювали підрозділи (сектор, група, лабораторія), які займалися проблемами гігієни, охорони праці та екології зварювального виробництва.

  +38 044  205-22-45
  Підрозділи відділу
  Ресурси відділу:

  1. Відділ має сучасне устаткування для проведення хімічних та фізичних досліджень шкідливих факторів в електрозварювальному виробництві.

  Зокрема устаткування:

  • для дослідження хімічних властивостей зварювальних аерозолів із різним вмістом у них важких металів (заліза, марганцю, хрому, нікелю, міді, тощо);
  • для дослідження фізичних факторів таких як:

  ‒ електромагнітні випромінювання;

  ‒ ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання;

  ‒ акустичне випромінювання.

  1. У відділі працює акредитована випробувальна лабораторія.

  Лабораторія досліджень зварювальних аерозолів, газів та повітря робочої зони відділу № 60 має атестат про акредитацію випробувальної лабораторії (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017)

  Обладнання лабораторії дозволяє проводити дослідження:

  • Визначення інтенсивності та питомих виділень шкідливих речовин зварювального аерозолю і газів;
  • Визначення вмісту шкідливих речовин зварювального аерозолю в повітрі робочої зони;
  • Визначення масової концентрації шкідливих речовин у складі зварювального аерозолю (марганець, оксид хрому трьохвалентний, оксид хрому шестивалентний, нікель, залізо, титан, цинк, алюміній, свинець, діоксид кремнію, міді, натрію, калію, кальцію, фтор, солі фтористоводневої кислоти).
  • Визначення вмісту газів: оксиду азоту, оксиду вуглецю, фтористого водню.

  Лабораторія має штатний склад та метрологічно повірене обладнання, вимірювальні та випробувальні прилади, які акредитовані відповідно вимог ДСТУ 3412-96 (ДСТУ 17025:2017), та має можливість проводити сертифіковані випробовування згідно галузі акредитації.

  1. Санітарно-технічна лабораторія (служба):

  – атестація робочих місць та контроль за шкідливими умовами праці;

  – участь в розробці та оформлені документації з охорони праці;

  – організація та проведення навчанням з охорони праці;

  – контроль за джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).

  Найважливіші досягнення
  ‒ Введення в дію гармонізованих міжнародних стандартів:

  1. Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 1. Визначення рівня виділень і відбір проб для аналізу мікрочастинок аерозолів (iso 15011-1:2002, idt): Дсту iso 15011-1:2008. – [Чинний від 2008-08-15]. – К. : Держспоживстандарт України, 2011. – IV, 8 с. – (Національний стандарт України)
  2. Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 2. Визначення рівня виділень газів, за винятком озону (iso 15011-2:2003, idt): Дсту iso 15011-2:2008. – [Чинний  від 2008-08-15]. – К. : Держспоживстандарт України, 2011. – IV, 10 с. – (Національний стандарт України)
  3. Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі (iso 15011-4:2006, idt): Дсту iso 15011-4:2008. – [Чинний від 2008-08-15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – IV, 20 с. – (Національний стандарт України)
  4. Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 5. Ідентифікація продуктів теплової деструкції, утворюваних під час зварювання чи різання виробів, що цілком або частково складаються з органічних матеріалів (iso/ts 15011-5:2006, idt): Дсту iso/ts 15011-5:2008. – [Чинний від 2008-08-15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – V, 13 с. – (Національний стандарт України)

  ‒ Розроблені нові моделі фільтровентиляційних агрегатів для робочих місць зварників ТЕМП-1750, ТЕМП-2000 та ТЕМП-2500 з відповідною продуктивністю  1750, 2000, 2500 м3/год.

  ‒ Розроблено методи захисту від електромагнітного випромінювання під час контактного точкового зварювання;

  ‒ Розроблено комп’ютерну інформаційно-розрахункову систему «Гігієна зварювання» гігієнічних характеристик вітчизняних  та закордонних марок покритих зварювальних електродів.

  ‒ Розроблені методи мінімізація виділень шкідливих речовин у повітрі  робочої зони при ручному дуговому зварюванні легованими електродами.

  ‒ Розроблено спільно з ДУ «Інститутом медицини  праці  НАМН України» методику експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів (ЗА)  (для всіх типів зварювання).

  Напрями діяльності:

  • Дослідження шкідливих і небезпечних виробничих факторів зварювального процесу (рівнів забруднення повітря робочої зони зварювальними аерозолями, рівнів електромагнітних полів, оптичного випромінювання, шуму та ін..)
  • Дослідження фізико-хімічних та термо-динамічних процесів утворення зварювальних аерозолів, які відбуваються в процесі зварювання, розробка відповідних наукових теорій та математичних моделей процесів зварювання.
  • Гігієнічна оцінка способів зварювання і зварювальних матеріалів згідно з ISO 15011 (визначення рівнів виділень, хімічного складу і токсичності зварювальних аерозолів).
  • Розробка методів мінімізації дії шкідливих і небезпечних факторів зварювальних процесів на організм зварювальника.
  • Участь в розробці нових низько токсичних зварювальних матеріалів.
  • Розробка методів захисту від електромагнітного випромінювання під час зварювання.
  • Розробка засобів колективного та індивідуального захисту зварювальників.
  • Гармонізація та редагування міжнародних стандартів з охорони праці і екології для зварювального виробництва.
  • Підготовка кадрів вищої кваліфікації, зокрема докторів філософії в галузях охорони праці, зварювання та споріднених процесів і технологій.

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність співробітників
  В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію Безушко О. М. за спеціальністю «Охорона праці» на тему: «Мінімізація виділень шкідливих речовин у повітрі  робочої зони при ручному дуговому зварюванні легованими електродами»

   

  Публікації

  1. Методика експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів (для всіх типів зварювання⃰ ). // О. В. Демецька, Н. С. Леоненко, А. О. Лукʼяненко, О.Г. Белюга, В. О. Мовчан. – Київ 2016. – 17 с.
  2. Левченко О.Г., Демецька О.В., Лукˊяненко А.О. Цитотоксичність зварювальних аерозолів , що утворюються під час зварювання покритими  електродами //Український журнал з проблем медицини праці . – 2016. – 3(48) – С.30-36.
  3. Безушко О.М., Левченко О.Г. Математическое моделирование химического состава сварочного аэрозоля при ручной дуговой сварке высоколегированными электродами // Автоматическая сварка – № 1 – 2017.
  4. Нанорозмірні фракції твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами зі зниженим вмістом хрому (VI) // Демецька О., Андрусишина І., Ткаченко Т., Лук’яненко А., Полукаров Ю. // Технічні науки та технології. – № 1 (7), –  Чернігів 2017, – С. 79-87.
  5. Санитарно-гигиеническая характеристика процесса аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов 1201 и 1460 // А. О. Лукьяненко, Т. М. Лабур, А. Г. Покляцкий, В. А. Кулешов, Дарко Р. Баич // Автомат. сварка.– 2017. – №10. – С. 57-61.
  6. G. Levchenko, A.O. Lukianenko, O.V. Demetska, O.Yu. Arlamov, “Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols”, Materials Science Forum, Vol. 927, pp. 86-92, 2018 DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.927.86.
  7. O.V. Demetska, A.O. Lukianenko, I.M. Andrusishina, V.O. Movchan, O.G. Beliuha. Evaluation of Nanoparticles Emission in Simulation of Experimental Model of Technological Process of Pig Lead Smelting. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019, 224, 012012 DOI:10.1088/1755-1315/224/1/012012.
  8. Anna Lukianenko, Tetiana M. Labur, Anatolii G. Pokliatskyi, Sviatoslav Motrunich, Darko Bajic, Investigation of Fatigue Strength and Norms of Emission of Harmful Substances in the Air during MIG and TIG Welding of 1460 Aluminium-Lithium Alloy, FME Transactions (2019), Vol. 47, № 3, 608-612.
  9. Гончарова О.М. Левченко О.Г., Лук`яненко А.О. Проблеми електромагнітної безпеки при контактному стиковому зварюванні опором // Зб. ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Енргозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи», м. Київ. – К.: НТУУ “КПІ”, 2019
  10. Порівняльна характеристика цитотоксичності твердої складової зварювальних аерозолів залежно від вмісту хрому шестивалентного, Демецька О.В., Лук’яненко А.О., Мовчан В.О. та ін. Український журнал з проблем медицини праці-2020, 16 (2), 129-134.
  • Lukianenko Anna, Goncharova Olga Concentrations of nitrogen dioxide, carbonand ozone monoxide in tig welding of alloys 1460 and 1201//International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. P. 132.
  1. Лук’яненко А.О./ Утворення шкідливих газів в повітрі робочої зони в умовах МІГ зварювання AL-LI сплаву 1460 // VII Міжнародна конференція
   «Космічні технології: сучасне та майбутнє». 21-24 травня 2019 м. Дніпро. С. 84
  • Lukinenko А.,Motrunich S, Darko Bajic, Noise Level Assessment and Mechanical Properties of Welded Joints of Aluminium Alloys of the AlCu-Li System in FSW and TIG Welding // FME Transactions, 2021, VOL. 49, No 1:220-224
  1. Безушко О.М., Левченко О.Г., Майданчук Т.Б, Лук’яненко А.О., Гончарова О.М. Гігієнічні характеристики повітря робочої зони при дуговому зварюванні міді та її сплавів (огляд), Автоматичне зварювання №2, 2021.

  Монографія

  1. Мінімізація виділень зварювальних аерозолів, Левченко О.Г., Безушко О.М. Монографії. GlobeEdit. – 2020. https://www.globeedite.com
  2. Protectionagainstopticalandacousticradiationduringarcwelding, O.G. Levchenko, O.Yu. Arlamov, A.O. Lukianenko.. – LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2020 – 121 p.

  Патенти та винаходи:

  1. Фартух електрозварника: Пат. № 50293 Україна, МПК G12В17/00/. Л.М. Лобанов, О.Г. Левченко, В.К. Левчук, Г.Д. Потапенко, О.М. Тимошенко; ІЕЗ ім.. Є.О. Патона НАН України − № u201001094; заявл. 03.02.2010; опубл. 25.05.2010. − Бюл. № 10
  2. Пат. 110801 України, МПК G 01 N 33/48 (2006/01). Cпосіб експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів in vitro / О. В. Демецька, Н. С. Леоненко, В. О. Мовчан, О. Г. Левченко, А. О. Лукʼяненко. − Опубл. 25.10.2016. − Бюл. № 20.

  Поточні проекти

  1. Відомче замовлення 6.2.2.60.6 (60/6) «Дослідження небезпечних та шкідливих санітарно-гігієнічних і фізичних факторів, які виникають при механізованому зварюванні кольорових металів, і розробка методів мінімізації їх впливу на здоров’я людини».
  2. «Розробка обладнання для знезараження повітря в системах кондиціонування громадських будівель методами фотокаталіза і плазмохімії в умовах пандемії COVID-19», державний реєстраційний

  № 0121U108017

  1. «Розробка нових та удосконалення існуючих методів захисту операторів-зварювальників від шкідливих виробничих факторів під час контактного стикового зварювання», Цільова програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» (Ресурс-3) 2021-2025 р.

  Співробітництво, Зв'язок з ВНЗ
  Співробітництво

  1. З відділами Інституту, зокрема 10,18, 19, 37, 26, 7, 8 та ін.
  2. Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»
  3. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
  4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  5. Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
  6. Інститут Технічної Теплофізики НАН України

   

  Зв’язок з ВНЗ

  Відділ активно співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ» ім. І. Сікорського, а зокрема з кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.